10 november, 2015

Stadgar för K. H. Renlunds stiftelse

Stadgar för K.H. Renlunds stiftelse fastställda av Patent- och registerstyrelsen den 22 november 2021.

1 § Stiftelsens namn är K.H. Renlunds stiftelse sr, på finska K.H. Renlundin säätiö sr, stiftad 1915 och dess hemort är Helsingfors stad.

2 § Stiftelsens ändamål är att främja upptäckandet och förädlandet dels av malmer och nyttiga mineraler dels tekniskt användbara berg- och jordarter ävensom grundvattentillgångar i Finland samt om möjligt skapa ny kunskap och främja dess implementering med beaktande av relaterade miljöeffekter.  Detta kan ske:

A. Genom praktiska geologiska- eller miljöundersökningar, vilka företas exempelvis

  1. genom utlysning av medel för ansökan av stipendier och understöd;
  2. med anledning av uppgift om tillfälliga fynd av nyttiga mineraler eller berg- och jordarter;
  3. i trakter, i vilka tidigare undersökningar låter förmoda, att fynd av praktisk betydelse står att göra;
  4. genom att ånyo till bearbetning uppta äldre, av en eller annan numera inte giltig orsak övergivna gruvor, malmfyndigheter eller andra dylika objekt.

B. Genom publikationer i vilka allmänheten uppmärksamgörs på förekomsten av tekniskt värdefulla mineral, bergarter, jordarter samt grundvattentillgångar och deras användning.

C. Genom stipendier, som ges åt personer, som önskar utbilda sig till något yrke, som är förenligt med dessa stadgar.

3 § …