10 november, 2015

Stadgar för K. H. Renlunds stiftelse

År 2015 gällande stadgar för K.H. Renlunds stiftelse fastställda av Justitieministeriet den 16 november 1990.

1 § Stiftelsens namn är ”K.H. Renlunds stiftelse” och dess hemort är Helsingfors stad.

2 § Stiftelsens ändamål är att bidra till upptäckandet av malmer och nyttiga mineraler samt tekniskt användbara berg- och jordarter ävensom grundvattentillgångar i Finland, samt att såvitt möjligt ge anvisningar som kan befordra deras användning och avsättning. Detta kan ske:

A. Genom systematiskt bedrivna praktiskt geologiska undersökningar, vilka företas exempelvis
1. med anledning av uppgift om tillfälliga fynd av nyttiga mineral eller berg- och jordarter;
2. i trakter, i vilka tidigare undersökningar låter förmoda, att fynd av praktisk betydelse står att göra;
3. eller angående möjligheterna att ånyo till bearbetning uppta äldre, av en eller annan numera inte giltig orsak övergivna gruvor, malmfyndigheter eller andra dylika objekt.
B. Genom att mot viss ersättning för enskilda personers räkning undersöka av dem upptäckta förekomster av nyttiga mineral och tekniskt användbara berg- och jordarter samt grundvattentillgångar.
C. Genom publikationer, vari allmänheten uppmärksamgöres på förekomster av tekniskt värdefulla mineral, bergarter och jordarter samt grundvattentillgångar, deras användning och marknaden för dem.
D. Genom stipendier, som ges åt personer, som önskar utbilda sig till något yrke, som är förenligt med dessa stadgar.
Om genom de under A. nämnda arbetena någon upptäckt av praktisk betydelse blir gjord, bör den på av styrelsen fastställda villkor överlämnas åt främst den enskilda företagsamheten för att tillgodogöras.
De inkomster, som på detta sätt tillfalla stiftelsen, tillföras stiftelsens fonder.

3 § Stiftelsens förmögenhet omfattar den av handlanden Karl Herman Renlund för ändamålet donerade summan femhundratusen mark sådan densamma sedermera förkovrats. Stiftelsen har även rätt att ta emot gåvor och testamenten.

4 § Stiftelsens angelägenheter omhänderhas av en styrelsen omfattande fem personer, utsedda för fyra kalenderår i sänder. Styrelsemedlemmarna utses sålunda, att en medlem utses av Konsistorium för Helsingfors universitet bland vid universitetet anställda lärare i mineralogi eller geologi. Var och en av de återstående fyra styrelsemedlemmarna utses av stiftelsens alla övriga styrelsemedlemmar sålunda, att varje år utses en medlem, varvid den medlem inte kan delta i valet, som är i tur att avgå.
Då dessa ändrade stadgar träder i kraft, utses de nuvarande styrelsemedlemmarna, som tidigare utsetts antingen av stadsfullmäktige i Helsingfors eller av stiftelsens styrelse själv, till medlemmar för en period om respektive 1, 2, 3 eller 4 år, varvid lotten avgör.

5 § Styrelsen utser inom sig ordförande samt inom eller utom styrelsen en person till sekreterare och ombudsman.
Kallelse till styrelsemöten sker skriftligen till styrelsemedlemmarna minst 5 dagar före mötet. Övriga meddelanden till styrelsemedlemmarna sker på samma sätt.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för honom på kallelse av den medlem, som längst varit medlem av stiftelsens styrelse.
Styrelsen är beslutför om minst tre medlemmar är närvarande och minst tre medlemmar är om beslutet ense.
Vid sammanträdena förs protokoll vari fattade beslut och försiggångna omröstningar antecknas. Protokollet undertecknas av mötets ordförande och minst en vid mötet för detta ändamål utsedd medlem.

6 § Stiftelsens namn tecknas av ordföranden i styrelsen eller av två styrelsemedlemmar gemensamt. Styrelsen kan dessutom uppdra tecknandet av stiftelsens namn åt sekreteraren eller ombudsmannen.

7 § Styrelsemedlemmarna erhåller inte arvode för sitt uppdrag.

8 § Av den årliga bruttoavkastningen av stiftelsens tillgångar skall efter styrelsens beslut årligen 10-20 % läggas till kapitalet. Procenttalet är beroende av inflation och placeringarnas realvärde. Återstoden kan av styrelsen disponeras för stiftelsens ändamål eller reserveras för framtida användning.

9 § Styrelsen sammanträder till årsmöte senast i mars varje år. Vid årsmötet behandlas årsberättelsen och fastställs bokslutet. Därutöver fastställs en verksamhetsplan jämte ungefärliga kostnader för det löpande året.
Vartannat år utses ytterligare tvenne revisorer jämte suppleanter för två år i sänder. Av revisorerna skall åtminstone den ena och dennes suppleant vara av Centralhandelskammaren godkända revisorer eller revisionssamfund.

10 § Stiftelsens räkenskapsår är kalenderåret. Efter årsmötet skall bokslutet och verksamhetsberättelsen jämte övriga handlingar ges åt revisorerna, som skall avge sitt utlåtande inom en månad därefter.
Om revisorernas berättelse ger anledning därtill, bör styrelsen inom två veckor därefter sammanträda för att besluta om de åtgärder, som revisionsberättelsen föranleder.

11 § Bestyrkta kopior av resultat- och balansräkningarna jämte bilagor av
balanspecifikationerna samt av verksamhets- och revisionsberättelserna skall senast före utgången av juni månad tillställas Justitieministeriet.

12 § Stiftelsens stadgar kan ändras om minst fyra styrelsemedlemmar är om beslutet ense. Till ändringen av stadgarna bör erhållas justitieministeriets fastställelse.
Om upplösning av stiftelsen besluts på enahanda sätt.

13 § Om stiftelsen upplöses skall stiftelsens medel på sätt som stiftelsens styrelse besluter användas för sådan verksamhet som i görligaste mån motsvarar stiftelsens ändamål.