10 november, 2015

Sök om stipendier

K.H. Renlunds stiftelse understöder geologiska forskningsprojekt vars mål är att utnyttja och upptäcka tekniskt och ekonomiskt användbara resurser och vattentillgångar, innovationsverksamhet inom mineralogi och geologi, samt forskning och utvecklingsarbete inom geologiskt inriktade miljöfrågor (ej kongressresor eller rena apparatanskaffningar). Stiftelsen kan i år överväga att beakta mera långsiktiga (fleråriga) satsningar på nya malmletningsmetoder, eller på hållbart bruk  och återanvändning av mineralresurser. Stiftelsen kan även stöda publikationsverksamhet vars avsikt är att öka kännedomen om ovannämnda verksamheter. Stöd av vetenskapliga påbyggnadsarbeten vars teman sammanfaller med Stiftelsens syften kan även komma i fråga (Link stadgar).

Ansökningarna görs elektroniskt via stiftelsens hemsida. Ansökningslinken är öppen årligen från mitten av september till sista november.

Om ansökningen

Ansökningarna kan formuleras fritt men bör innehålla följande punkter:

 1. Projektets namn och den ansökta totalsumman
 2. Projektets målsättning (kort sammanfattning)
 3. Projektets ledare, arbetsgrupp, partners
 4. En kort sammanfattning av arbetsplan och de viktigaste arbetsmomenten + obligatorisk bilaga med detaljerad forskningsplan (max 8 s.)
 5. Budget
  i. löner och arvoden
  ii. övriga utgifter
  ii. övriga finansieringskällor
 6. En tidtabell för projektet
 7. Förväntad nytta och utnyttjande av resultaten (konsekvensutredning). Motsvarar projektet stiftelsens målsättningar enligt stadgarna.
 8. Sökandens kontaktuppgifter
 9. Meritförteckning (högst tre sidor)

Observera: om du har ett flerårigt projekt med kostnader som förnyas eller upprepas under kommande år (ex ett doktorsarbete), så bör du i alla fall göra en ny ansökan årligen.

Link: ansökningssystem

Om du beviljats understöd

Meddelande om beviljade stipendier kommer på stiftelsens hemsida i början av mars. Samtliga ansökande får ett personligt meddelande om stiftelsens styrelses beslut per e-post.  Besluten motiveras inte.

De beviljade understöden betalas ut endast på anmodan, via ett meddelande till stiftelsens ombudsman prof. Veli-Pekka Salonen (veli-pekka.salonen@khrenlund.fi). Orsaken till detta är att mottagaren har max. tre år tid på sig, utgående från beviljningsdatumet, att ta den beviljade summan i bruk.

Understöden kan vara personliga och betalas direkt till mottagarens konto, eller avsedda för projektkostnader, analyser eller för hjälparbetskraft. Understödsmottagaren ansvarar för medlens effektivaste användning. De beviljade medlen kan inte utan stiftelsens godkännande överföras på en annan ansvarsperson eller ett annat ändamål. De beviljade medlen kan vid behov överföras till en arbetsgivares bokföring.

För doktorander är ett helårsstipendium 26 000 € utgående från den skattefria summan som staten beviljar som konstnärsstipendium.

Varje stipendiemottagare ansvarar själv för att anslaget meddelas i skattedeklarationen och att han/hon sköter sin obligatoriska försäkring via MELA (för stipendiearbete som omfattar minst 4 månader).

Link till MELA

Rapportering

Rapporteringen sker endast elektroniskt via linken som finns på hemsidan och som är öppen hela året.

Mellanrapporter

En kort årsrapport görs årligen före kalenderårets slut och gäller alla mottagare av understöd (med undantag för dem som inlämnar sin slutrapport under året).  Årsrapporten innehåller en kortfattad (högst 2 sidor) beskrivning av projektets utveckling under året och i stora drag hur medlen använts (inga kvitton behöver bifogas).

Slutrapport

avges när projektet avslutats och de beviljade medlen använts. Slutrapporten kan avges närsomhelst under året, rapportlinken är öppen året runt. Tyngdpunkten i slutrapporten bör vara hur projektet lyckats, hur stiftelsens och evt. andra finansiärers bidrag använts, och de viktigaste resultaten som erhållits.

Link till rapportlinken

Upplysningar ger: Prof. Veli-Pekka Salonen veli-pekka.salonen@khrenlund.fi