10 november, 2015

Sök om stipendier

K.H. Renlunds stiftelse, understöd för geologi- och miljöprojekt

K.H. Renlunds stiftelse lediganslår årligen projektunderstöd sammanlagt c. 800 000 euro. Stiftelsen understöder geologiska forskningsprojekt vars mål är att utnyttja och upptäcka tekniskt och ekonomiskt användbara resurser och vattentillgångar, innovationsverksamhet inom mineralogi och geologi, samt forskning och utvecklingsarbete inom geologiskt inriktade miljöfrågor (ej kongressresor eller rena apparatanskaffningar). Stiftelsen kan överväga att beakta även mera långsiktiga (fleråriga) satsningar på nya malmletningsmetoder, eller på hållbart bruk och återanvändning av mineralresurser. Stiftelsen kan även stöda publikationsverksamhet vars avsikt är att öka kännedomen om ovannämnda verksamheter. Stöd av vetenskapliga påbyggnadsarbeten vars teman sammanfaller med Stiftelses syften kan även komma i fråga.

Ansökningarna görs elektroniskt under tiden 15.9. – 30.11. Utdelningsbeslut för år 2019 has publicerats.

Länk till ansökningsblankett öppnas den 15. september 2019.

Om ansökningen

Ansökningarna kan formuleras fritt men bör innehålla följande punkter:

Obligatoriska punkter i ansökningarna om stipendier från K.H.Renlunds Stiftelse

1. Projektets namn och den ansökta totalsumman
2. projektets målsättning (kort sammanfattning)
3. projektets ledare, arbetsgrupp, partners
4. en kort sammanfattning av arbetsplan och de viktigaste arbetsmomenten + obligatorisk bilaga med detaljerad forskningsplan (max 10 s.)
5. budget
i. löner
ii. övriga utgifter
iii. tidtabell
iv. övriga finansieringskällor
6. rapportering (mellanrapporter för pågående projekt, senast 31.12)
7. förväntad nytta och utnyttjande av resultaten (konsekvensutredning)
8. kontaktuppgifter
Annonser om lediganslagna understöd sänds ut i september/oktober och ansökningarna bör sändas genom elektroniska ansökninslänken senast den 30. november.

Meddelande om beviljade stipendier kommer i början av mars, och beviljade medel finns till förfogande efter detta.

Förfrågningar kan riktas till prof. Carl Ehlers, Geologi och mineralogi, Fakulteten för naturvetenskaper och teknik, Åbo Akademi, FI-20500, Åbo. carl.ehlers@khrenlund.fi eller prof. Veli-Pekka Salonen, veli-pekka.salonen@khrenlund.fi