12 november, 2015

Aktuellt

K.H. Renlunds stiftelse, understöd för geologi- och miljöprojekt 2023

K.H. Renlunds stiftelse lediganslår projektunderstöd sammanlagt cirka en miljon euro. Stiftelsen understöder geologiska forskningsprojekt vars mål är att utnyttja och upptäcka tekniskt och ekonomiskt användbara resurser och vattentillgångar, innovationsverksamhet inom mineralogi och geologi, samt forskning och utvecklingsarbete inom geologiskt inriktade miljöfrågor (ej kongressresor eller rena apparatanskaffningar). Stiftelsen kan överväga att beakta även mera långsiktiga (fleråriga) satsningar på nya malmletningsmetoder, eller på hållbart bruk  och återanvändning av mineralresurser. Stiftelsen kan även stöda publikationsverksamhet vars avsikt är att öka kännedomen om ovannämnda verksamheter. Stöd av vetenskapliga påbyggnadsarbeten vars teman sammanfaller med Stiftelsens syften kan även komma i fråga.

Länk till ansökningssystemet är stängt

Ansökningstiden för 2023 års understöd är slut. Tack för alla de utmärkta
ansökningar vi fått. Behandlingen av dem är påbörjad och stiftelsen kommer
att publicera sina beslut om understöd 1.3.2023.

Projektbeslut för år 2022 kan hittas här.