9 syyskuun, 2016

K.H. Renlundin säätiön säännöt

K.H. Renlundin säätiön voimassa olevat, Patentti- ja rekisterihallituksen 22.11. 2021 vahvistamat säännöt (suomennos).

1 § Säätiön nimi on K.H. Renlunds stiftelse sr, suomeksi K.H. Renlundin säätiö sr, se on perustettu vuonna 1915 ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Säätiön tarkoituksena on edistää malmien ja käyttökelpoisten mineraalivarojen, teknisesti hyödynnettävien kivi- ja maa-ainesten sekä pohjavesiesiintymien paikantamista ja hyödyntämistä Suomessa sekä mahdollisuuksien mukaan tuottaa uutta tietämystä, joka voi edesauttaa niiden hyödyntämistä ja käyttöönottoa ottaen huomioon asiaan kytkeytyvät ympäristönäkökohdat. Tämä voi tapahtua seuraavasti:

A. Käytännönläheisten geologisten tai ympäristötutkimusten muodossa, joita toteutetaan esimerkiksi:

  1. julistamalla haettavaksi apurahoja ja muuta rahallista tukea;
  2. sen johdosta, että on saatu viitteitä hyödyllisistä mineraaliesiintymistä kallio- tai maaperässä;
  3. alueilla, joilla aikaisemmat tutkimukset antavat aihetta olettaa olevan mahdollista löytää käytännön kannalta merkityksellisiä esiintymiä;
  4. siinä tapauksessa, että on ilmennyt perusteita arvioida uudelleen jonkin vanhan, jostain nyt enää pätemättömästä syystä hylätyn kaivoksen, malmiesiintymän tai muun vastaavan kohteen merkitystä.

B. Tukemalla julkaisutoimintaa, minkä pyrkimyksenä on lisätä yleistä tietoutta teknisesti arvokkaiden mineraaliesiintymien, kivi- ja maa-ainesvarojen sekä pohjavesiesiintymien sijainnista, käytöstä ja arvosta.

C. Myöntämällä apurahoja henkilöille, joiden tavoitteena on kouluttautua johonkin näiden sääntöjen tavoitteita tukevaan ammattiin.

3 § ….