12 marraskuun, 2015

Apurahojen haku

K.H. Renlundin säätiö tukee taloudellisesti käyttökelpoisten maankamaran raaka-aine- ja vesivarojen etsintää, tutkimusta ja teknis-taloudellisia selvityksiä. Säätiö tukee mineralogian ja geologian alojen teknisiä innovaatiota sekä geologisesti suuntautuneita ympäristöhankkeita (ei kongressimatkoja eikä puhtaita laitehankintoja).  Säätiö voi rahoittaa julkaisutoimintaa sekä tieteellisiä jatkotutkintotöitä, joiden aihepiiri liittyy säätiön tavoitteisiin. Säätiön tavoitteet on esitelty sen säännöissä.

Rahoitushakemukset toimitetaan sähköistä hakujärjestelmää käyttäen erikseen julkistettavana hakuaikana, joka on vuosittain syyskuun puolivälistä marraskuun loppuun.

 

Hakumenettely

Hakemuksen voi muotoilla vapaasti, mutta sen tulee sisältää seuraavat kohdat:

 1. Projektin nimi ja anottu kokonaissumma
 2. Projektin päämäärä tiiviisti esitettynä
 3. Projektin vetäjä, työryhmä, yhteistyökumppanit
 4. Lyhyt, korkeintaan yhden sivun mittainen yhteenveto työsuunnitelmasta ja tärkeimmistä työvaiheista. Hakemukseen on tämän lisäksi myös liitettävä yksityiskohtainen tutkimussuunnitelma (enintään 8 sivua)
 5. Budjetti eriteltynä seuraavasti:
  i. apurahat, palkat ja palkkiot
  ii. muut kulut
  iii. projektin muut rahoituslähteet
 6. Hankkeen aikataulu
 7. Odotettu hyöty ja tulosten hyödyntäminen (vaikutusselvitys). Tässä hakemuksen kohdassa on tärkeä osoittaa suunnitellun hankkeen kytkeytyminen K.H. Renlund säännöissä mainittuihin tavoitteisiin.
 8. Hakijan yhteystiedot
 9. Ansioluettelo tai vastaava, enintään kolmen sivun mittainen

Huomaa että jos olet hakenut rahoitusta projektille, jonka kulut ja apurahamyönnöt jakautuvat usealle vuodelle, (esimerkiksi väitöskirjatutkimus), pitää hakemus tehdä kullekin vuodelle aina uudestaan.

Linkki apurahajärjestelmään

Apurahan saajan ohjeet

Hyväksytyistä projektihakemuksista ilmoitetaan sähköpostitse maaliskuun alussa ja myönnetyt varat ovat käytössä heti päätöksen jälkeen. Tiedot myönnetyistä avustuksista ilmoitetaan säätiön verkkosivulla. Myös kielteiset päätökset ilmoitetaan sähköpostitse. Säätiö ei perustele päätöksiään.

Myönnetyn apurahan saa käyttöönsä lähettämällä maksatuspyynnön tilitietoineen säätiön tieteelliselle asiamiehelle, professori Veli-Pekka Saloselle (veli-pekka.salonen@khrenlund.fi). Apurahan saajalla on kolme vuotta aikaa myöntöpäätöksen päiväyksestä ottaa myönnetty tuki käyttöönsä.

Apuraha myönnetään vuodeksi kerrallaan, se voi olla henkilökohtainen tai se on osoitettu projektin käyttöön aputyövoiman, analyysipalveluiden tai vastaavia kustannuksia varten. Apurahan saaja vastaa tuen tehokkaasta ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Myönnettyä avustusta ei voida siirtää ilman säätiön suostumusta toisen henkilön tai toiseen tarkoitukseen käytettäväksi. Apuraha voidaan siirtää tutkimuksen suorituspaikan tilinpitoon.

Henkilökohtainen apuraha maksetaan suoraan saajan tilille kertasuorituksena. Henkilökohtaisen stipendin suuruus on 26 000 euroa vuodessa vastaten valtion verotonta taiteilija-apurahaa.

Avustuksen saajan tulee ilmoittaa K.H. Renlundin säätiöltä saamansa henkilökohtainen apuraha veroilmoituksessaan. Suomessa asuva apurahansaaja on velvollinen vakuuttamaan itsensä Maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa, kun hänelle on Suomesta myönnetty apuraha, jonka turvin hän työskentelee Suomessa vähintään 4 kuukautta.

Lue lisää tästä (Mela).

Raportointi

Raportointi tapahtuu sähköisen raportointilinkin välityksellä, joka on jatkuvasti hakijoiden käytettävissä. Raportti ladataan pdf-dokumenttina.

Raportti voi olla loppuraportti tai väliraportti.

Väliraportti

jätetään monivuotisista projekteista kunkin rahoitusvuoden joulukuun loppuun mennessä. Väliraportti on tiivis selostus vuoden kuluessa tehdyistä töistä ja rahoituksen käytöstä. Kuitteja tai tositteita ei raporttiin tule liittää. Väliraportin pituus on maksimissaan kaksi sivua.

Loppuraportti

jätetään projektin lopussa, kun myönnetty rahoitus on käytetty. Loppuraportti voidaan jättää milloin tahansa. Myös loppuraportti on tiivis, muutaman sivun mittainen hankkeen yhteenveto, jossa pääpaino on saavutettujen tulosten kirjaamisessa. Tuloksissa voidaan kuvata esimerkiksi teknisen innovaation hyödyntämistä, mineraali- tai pohjavesivaran arviota, kestävän käytön ratkaisua, julkaisuja tai erilaista vaikuttamista.  Loppuraportissa selvitetään projektille myönnetyn apurahan käyttö kokonaisuudessaan, mukaan lukien siihen muualta saadun rahoituksen osuus.

Linkki raportointijärjestelmään.

Lisätietoja: Professori Veli-Pekka Salonen

(veli-pekka.salonen@khrenlund.fi)