27 March, 2018

Project 2022

K.H. Renlund Foundation, grants 2022

I Ore geology, prospecting (393 173 €)

Abersteiner Adam, HY
Petrogenesis of episyenites in the rapakivi granites (Southeastern Finland): Insights into the origin, composition and evolution of metasomatic fluids 

24 000 €

Beier Christoph, HY
The trace element and PGE elemental distribution of chromites: constraints on mineral chemical tracers in mafic-ultramafic host lithologies

30 000 €

 

Eklund Olav, ÅA
Pegmatites in the Svecofennian domain – ages, tectonic setting and sources

24 000 €

Heilimo Esa, TY
Kobolttiviitteiden tarkistus kansannäytemateriaalista akkumineraalien etsintään

14 500 €

 

Heinonen Aku, HY
The trace element composition of magmatic apatite – Mineralogical and geological controls on apatite trace element chemistry in diverse magmatic systems

24 000 €

 

Höytiä Henri, HY
Ultramafic rocks of the 2.05 age group and associated Ni-Cu-PGE deposits in greenstone belts of northern Finland and Norway – new tools for exploration targeting

24 000 €

Kalliomäki Henrik, HY
Understanding the formation and chemical evolution of Li mineralization and LCT-pegmatites

37 500 €

Kara Jaakko, TY
Age determination of Au-bearing mafic intrusives and orogenic gold mineralisation events in Tampere and Pirkanmaa belts, SW Finland

24 500 €

McDonald Isabel, HY
Mineralising Systems in the Peräpohja Basin: Metal endowment of the Peräpohja Schist Belt and linkage with evaporitic units through the lens of the Rajapalot Au-Co deposit

24 000 €

Raatikainen Markus, OY
Edistyneet analyysi- ja mallinnusmenetelmät moreenigeokemiallisessa malminetsinnässä

26 000 €

Ranta Jukka-Pekka, OY
Ikkarin kultaesiintymien mineraloginen ja geokemiallinen karakterisointi Keski-Lapin vyöhykkeellä, Pohjois-Suomessa

21 505 €

Salminen Johanna, GTK
Tracking critical minerals in Fennoscandia with next-generation paleogeographical reconstructions and big data science

26 000 €

Sarala Pertti, OY
Lumen geokemiallisen signaalin muodostuminen ja sen malminetsintäsovellukset

20 000 €

Soukka Tapio, OY
Kullan ja platinaryhmän alkuaineiden malmigeologian nanomineralogiset prosessit

12 000 €

Sundblad Krister, St Petersburg uni
The relation between ongonites and In-bearing rare metal accumulations in SE Finland

10 500 €

Vasilopoulos Mikael, OY
Pyrite geochemistry as a vector towards mineral deposits

10 000 €

Vehkamäki Teemu, TY
Etelä-Suomen myöhäis-Svekofenninen metamorfoosi isotooppigeologian menetelmin

24 000 €

Whipp David, HY
Building quantitative links between geodynamics and metamorphism in the Paleoproterozoic: Insight into emplacement of orogenic gold deposits

16 668 €

II Geoenvironment, recycling ( 263 200 €)

Adediran Adeolu, OY
Recycling and Utilization of Finnish Mine tailings for Sustainable High Performance Building Ceramics

24 000 €

Heponiemi Anne, OY
Teollisuuden sivuvirroista uusia katalyyttimateriaaleja jätevesien käsittelyyn

33 600 €

Jilbert Tom, HY
Optimization of precipitate removal during processing of hypolimnetic water for lake restoration and phosphorus capture

15 000 €

Koskinen Juha, Tapojärvi Oy
Suunnittelu- ja työohje sulfidisten sivukivialueiden pohja- ja pintarakenteiden geopolymeeriselle tiivistysrakenteelle

15 000 €

Nystrand Miriam, ÅA
An improved incubation method for the identification of acid sulfate soils in a timely manner

15 000 €

Omodara Linda, OY
Kestävän kehityksen periaatteiden mukainen harvinaisten maametallien käytön arviointi niiden eri sovelluksissa

22 000 €

Rahmani Arezoo, UEF
Functionalized nanoporous silicon carbide for metals recovery from leached ore solutions and wastewaters

14 000 €

Repo Eveliina, LTY
Sustainable methods to enhance recovery of battery chemicals with advanced electrochemistry

30 000 €

Runtti Hanna, OY
Kiertotalous – nykyajan sampo: suljettu materiaalikierto valmistettaessa vedenpuhdistusmateriaaleja teollisuuden sivuvirroista

20 000 €

Solismaa Soili, GTK
Rikastushiekan hyötykäyttö ja rikastushiekkapohjaisten tuotteiden ympäristöominaisuudet

9 600 €

Takaluoma Esther, Kajaanin AMK
Piloting of zinc and copper recovery from Pyhäsalmen mine water

25 000 €

Tesfaye Fiseha, ÅA
Innovative e-waste recycling processes for greener and more efficient recoveries of critical metals and energy

21000 €

Venäläinen Salla, HY
Pilaantuneen ampumaratamaan in situ-kunnostus rikastushiekan avulla – tieteestä kestävään käytäntöön

19 000 €

III Mining technology, geophysics  (10 000 €)

Pressacco Martina, TUNI
Multiphysics Numerical Modelling of Assisted Breakage of Rocks

10 000  €

IV Enrichment, metallurgy  (109 000 €)

Järvinen Mika, Aalto Yo
Towards CO2 neutral iron and steelmaking – Potential of Ca looping CO2 capture technology with CaO sorbent made from iron and steelmaking slags and mine tailings

30 000 €

Lassi Ulla, OY
Hydrometallurgical extraction of scandium

23 000 €

Sinche Gonzalez Maria, OY
Testing the dynamics and extraction kinetic of a single coated bubble for solvent extraction of copper for model design and validation

12 000 €

Väänänen Emilia, OY
Hydrometallurgisten menetelmien kehittäminen harvinaisten maametallien talteenottamiseksi allaniittirikasteesta

24 000 €

Yang Shenghong, OY
Comminution testing of the second version Hugger Crusher for beneficiation of critical raw material ores

20 000 €

V. Groundwater  (56 500 €)

Ikonen Juuso, GTK
Pohjavesissä esiintyvien alkuaineiden isotooppien käyttö merkkiaineina ja niiden referenssiaineiston kasvattaminen erilaisissa hydrogeologisissa ympäristöissä ja sovelluksissa Suomessa

12 000 €

Kivimäki Anna-Liisa, VVSY
PFAS-yhdisteiden esiintyminen ja kulkeutuminen pohjavedessä taajamatoimintojen vaikutusalueella

22 000 €

Lahtinen Tatu, HY
Intelligent data analysis for optimisation of groundwater monitoring at mine sites

22 500 €

VI Geoenergy, geophysics (81 900 €)

Eeva Salla,  HY
Geofysikaalisen aineiston käyttö hydrogeologisten piirteiden kuvaamisessa kaivosympäristöjen 3D rakennemallinnuksessa

28 700 €

Rintamäki Annukka Elina, HY
Geological and geophysical constraints on fluid injection induced seismicity related to enhanced geothermal systems

26 000 €

Åberg Annika, HY
Maatutka-aineiston kvantitatiivinen attribuuttianalyysi kallioperän vettäjohtavien rakenteiden karakterisoinnissa

27 200 €

 

VII Quaternary geology (56 900 €)

Kaakinen Anu, HY
Finnish loess deposits: an untapped natural resource

26 000 €

Kultti Seija, HY
Kosmogeenisten isotooppien käyttö malminetsinnässä Lapin vihreäkivivyöhykkeellä

30 900 €

VIII Geoinfo, exhibitions (58 500 €)

Halla Jaana, HY
Maapallon tarina – Audiovisuaalinen geologinen näyttely Kumpulan kartanossa

12 000 €

Kauhajoen kaupunki /Nummijärvi Marketta
Mineraalinäyttelyn suunnittelu ja toteutus Kauhajoelle

15 000 €

KTry / Mathias Forss
Malminetsintäoppaan jatkokehitys

10 000 €

Lipponen Arto, Korundi ry
Muuramen vihreä graniitti – korukivi- ja geokohde?

1 500 €

Mäenpää Mari, Kieppi
Kiepin kivipihan rakentaminen ja mineraalikokoelman saavutettavuuden parantaminen

20 000 €