27 March, 2018

Project 2019

K.H. Renlund Foundation, grants 2019

 

I Ore geology, prospecting (249 100€)

 

Heilimo, Esa

Pyhäsalmen metamorfoosi ja sen vaikutus malmin muodostukseen

22 000 €

 

Heinonen, Aku

Suvasveden intruusion ja siihen liittyvien pegmatiittien petrologinen selvitys ja mineraalipotentiaali” 

10 000 €

 

Järvinen, Ville

Petrogenesis and Ni-Cu-PGE potential of the Näränkävaara mafic-ultramafic body

20 000 €

 

Karinen, Tuomo

”Novel interpretation of the V-Fe-Ti oxide mineralization in the Mustavaara deposit

19 000 €

 

Keränen, Teuvo

Indikaattorimineraalimenetelmän jatkokehittely kobolttipitoisten mineralisaatioiden etsintään” 

15 000 €

 

Kumar, Haresh

”Influence of ore mineralogy on flotation of fine particles”

22 000 €

 

Kärenlampi, Kimmo

Beneficiation properties of the Kontioaho Nb-Zr-REE deposit at Otanmäki, central Finland” 

3500 €

 

Luolavirta, Kirsi

”Isotope and trace-element systematic of minerals in Finnish layered intrusions with special emphasis on the origin and exploration of reef-type PGE mineralization” 

28 000 €

 

Peltonen, Petri

Akkumetallien (Li, Co, Ni, V) etsintään soveltuvien uusien malminetsintämenetelmien kehittäminen” 

30 000 €

 

Rämö, Tapani

Unconventional (transition metal) isotopes in Co-enriched orogenic gold deposits in Finnish Lapland” 

20 000 €

 

Saarinen, Timo

Mikro-XRF tekniikan hyödyntäminen geologiassa” 

10 000 €

 

Skyttä, Pietari

”Orogeenisia kultaesiintymiä kontrolloivat rakenteet Huittisten alueella”

10 000 €

 

Suikkanen, Einari

”LA-ICP-MS analysis of trace and major elements in fluid inclusions and their relevance to rare metal exploration”

10 000 €

 

Vasilopoulos, Mikael

”Pyrite geochemistry and thermoelectric properties as vectors towards mineral deposits”

5 000 €

 

Väisänen, Markku

Kivi- ja mineraalistandardien luominen Geotalon mikro-XRF ja WD/ED-XRF analyysejä varten” 

4 600 €

 

Yang Shenghong

In-situ trace element of sulfide and oxide minerals to constrain the ore-formation processes of Ni-Cu-(PGE) sulfide and chromitite deposits in northern Finland” 

20 000 €

 

  

II Environmental research, Sustainability  (200 000 €)

 

Adediran, Adeolu

Recycling and Utilization of Finnish Mine tailings for sustainable geopolymer” 

24 000 €

 

Isteri, Visa

”Mineraalijätteistä sulfaattia ja raskasmetalleja sitovaa sementtiä”

22 000 €

 

Kiani, Sepideh

”Passiivisten bioreaktoreiden puhdistustehokkuuden optimointi kaivosjätevesien käsittelyssä arktisessa ilmasto-oloissa” 

25 000 €

 

Kujala, Katharina

Fate of Accumulated Arsenic and Antimony in Peatlands used for Treatment of Mining-Affected Wastewaters” 

30 000 €

 

Lappalainen Katja

Teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen raskasmetallien ja ravinteiden poistamisessa vesistä

17 000 €

 

Omodara, Linda

Innovative and sustainable usage of rare earth metals in catalytic applications” 

22 000 €

 

Prokkola, Hanna

Kaivosympäristön rikin uusi hallinta ja hyötykäyttö”

15 000 €

 

Rauhala, Anssi

Kaukokartoituksen hyödyntäminen kaivosalueiden valvonnassa ja hallinnassa pohjoisilla alueilla” 

15 000 €

 

Repo, Eveliina

”Edistyneet menetelmät arvokkaiden metallien talteenottoon sivuvirroista”

10 000 €

 

Venäläinen, Salla

“Modifioidut luonnonaineet resurssiviisaassa kaivosvesien käsittelyssä (MoLuRes3)” 

20 000 €

 

III Mine technology, Geophysics, Rock mechanics (153 000 €)

 

Aladejare, Adeyemi

”Quantifying site-specific rock variability for engineering design and analysis”

 30 000 €

 

Autio, Uula

Magnetotelluurisen menetelmän kehitys ja soveltaminen Fennoskandian kilven litosfäärin tutkimuksessa” 

20 000 €

 

de Paiva Bueno, Marcos

Geomet rolls breakage test – prototype

25 000

 

Järvinen, Juha

Fotogrammetrian hyödyntäminen kaivostoiminnassa” 

22 000 €

 

Kauti, Tuomas

The network of dolerite dykes within the Archaean Siilinjärvi carbonatite complex” 

22 000 €

 

Korkka-Niemi, Kirsti

Magneettisen resonanssin mittaus kaivossuunnittelun ja kaivoksen ympäristöriskien arvioinnin tukena – kallioperän rikkonaisuuden ja vedenjohtavuuden määrittäminen BMR-porareikämittauksen avulla” 

25 000 €

 

Moisio, Kari

Otanmäen REE ja Fe-Ti-V esiintymien kohteellinen geofysikaalinen tutkimus” 

5 000 €

 

Nevalainen, Jouni

Supporting ground geophysical measurements for PhD research at Viiankiaapa region, Sodankylä, Finland” 

4 000 €

 

IV Enrichment technology, Metallurgy (232 000 €)

 

Eklund, Olav

Tekniska tillämpningar av Finlands flakgrafit” 

30 000 €

 

Huhta, Anne

Savukaasujen vaikutus magnesiittivuolukiven pinnan kovettumiseen tulipesässä”

20 000 €

 

Järvinen, Mika

Next generation of the Slag2PCC process”

30 000 €

 

Karinen, Jouko

”Jatkuvatoiminen rännierottelija”

15 000 €

 

Luukkanen, Saija

”Kuivajauhatus ja -valmennusolosuhteiden vaikutus vaahdotusprosessiin”

50 000 €

 

Paasovaara, Nina

Menetelmä mekaanisella rasituksella syntyneiden hiushalkeamien tunnistamiseen ja kohdistamiseen malmikappaleen mineraalien rajapinnoille”

22 000 €

 

Romppanen, Sari

”LIBS-laserspektroskopian sovellutukset litium-malmien analytiikassa”

20 000

 

Sinche Gonzalez, Maria

Cavitation equipment prototype for mine and process water treatment and removal of sulphate and nitrogen compounds” 

25 000 €

 

Tanskanen, Pekka

”Extraction of Scandium from silicate structures-EXCAN” 

20 000 €

 

V Groundwater, surficial deposits (63 000 €)

 

Rintamäki, Annukka

Geological and geophysical constraints on fluid injection induced seismicity related to enhanced geothermal systems”

23 000 €

 

Wäli, Piippa

Geokemiallisten ja mikrobiologisten aineistojen yhdistäminen ja hyödyntäminen malminetsinnässä”

30 000 €

 

Åberg, Annika

”3D surficial deposit database and its applications for planning environmentally acceptable exploration and mining in central Lapland”

10 000 €

 

V Others (23 600 €)

 

Kujala, Pauli

Yhdessä läpi harmaan kiven – Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kiviharrastajien yhteistyön tehostaminen ja tietotaidon vaihtaminen”

600 €

  

Kotilainen, Mia

”Suomi mukaan geotieteiden olympialaisiin” 

15 000 €

 

Valkama, Jorma

Korukivitutkimus Sodankylän Kaitaselässä – Suomen ensimmäinen kalsedonikalliolöydös”

8 000 €