27 March, 2018

Project 2021

K.H. Renlund Foundation, grants 2021

I Ore geology, prospecting (331 309 €)

Abersteiner, Adam

Mineral-melt-fluid geochemical constraints for the origin of critical metal enrichments in alkaline igneous suites

12700 €

 

Beier, Christoph

The trace element and PGE elemental distribution of chromites: constraints on mineral chemical tracers in mafic-ultramafic host lithologies

24 000 €

 

Halla, Jaana

Kultaesiintymiä indikoivien rakenteiden ja geokemiallisten ominaispiirteiden tunnistamisen arktisen Fennoskandian arkeeisilla terraaneilla.

 15 000 €

 

Heinonen, Aku

The trace element composition of magmatic apatite – mineralogical and geological controls on apatite trace element chemistry in diverse magmatic systems

24 000 €

 

Höytiä, Henri

Ultramafic rocks of the 2,05 age group, and associated Ni-Cu-PGE deposits in greenstone belts in Finland and Norway-new tools for exploration targeting

24 000 €

 

Kalliomäki, Henrik

Understanding the formation and chemical evolution of lithium mineralization and LCT-pegmatites

20 000 €

 

Kärenlampi, Kimmo

Pyhännän Iso Lamujärven dioriitti-montsoniitti-syeniitti-seurueen geologia ja alkuperä, sekä siihen liittyvä harvinaisten maametallien mineralisaatiopotentiaali.

28 000 €

Laine, Ilkka

Skannaavat LIBS laitteet geologiseen analyysiin, malminetsintään ja kaivostoimintaan

25 500 €.

Makkonen, Hannu

Etelä-Savon grafiitti

10 000 €

 

Nuspi, Andreas

Implementation of spatial data analysis tools in the quantitative mineral assessment workflow to reduce the uncertainty of expert judgement

15 000 €

 

Ranta, Jukka-Pekka

Ag-Cu isotope systematics of the orogenic gold deposits in northern Finland

17 035 €

 

Romppanen, Sari

Harvinaisia maametalleja sisältävien mineraalien kuvantaminen laser-indusoidulla luminisenssispektroskopialla (REE imaging)

25 000 €.

 

Rämö, Tapani

Unconventional (transition metal) isotopes in Co-enriched orogenic gold deposits in Finnish Lapland

24 000 €

 

Sarala, Pertti

Edistyneet analyysi- ja mallinnusmenetelmät moreenigeokemiallisessa malminetsinnässä

15 000 €

 

Strand, Kari

Keski-Pohjanmaan Röyringin vulkaniittien mineraaligeokemia: merkitys epigeneettisten malmien kannalta

10 000 €

 

Tuisku, Pekka

Lapin kultahippujen sulkeuma- ja rapautumisprosessimineralogia kallioperän primäärimalmityyppien ja rapautumishistorian ilmentäjinä

5 750 €

 

Whipp, David

Building quantitative links between geodynamics and metamorphism in the Paleoproterozoic: Insight into emplacement of orogenic gold deposits.

21 324 €

II Environment research, sustainability ( 274 967 €)

Adediran, Adeolu

Recycling and utilization of Finnish tailings for sustainable porous ceramics

24 000 €

 

Heponiemi, Anne

Teollisuuden sivuvirroista uusia katalyyttimateriaaleja jätevesien käsittelyyn

33 300 €

 

Ismailov, Arnold

Hiilidioksidin mineralisointi: wollastoniittipitoisen rikastushiekan kiihdytetty rapautuminen ylikriittisessä hiilidioksidissa

25 070 €.

 

Kiani, Sepideh

Passivisten bioreaktoreiden puhdistustehokkuuden optimointi kaivosjätevesien käsittelyssä arktisessa ilmasto-oloissa

30 000 €

 

Kujala (Palmer), Katharina

Kertyneen arsenin ja antimonin kohtalo kaivosvesiä käsittelevissä turvekosteikossa

20 000 €

 

Kujala, Kauko

Sulfidisten kaivannaisjätteiden pintarakenteiden hapenläpäisy- ja kulutuskyvyn määrittäminen

15 000 €

 

Mollehuara Canales, Raul

Applied hydrogeophysics for characterization of tailings storage facilities

15 000 €.

 

Nilivaara, Ritva

Happamien sulfaattimaiden riskikartoitus-keinoja vesistöiden happamuus- ja metallikuormituksen hallintaan (HaSuRiski)

28 182 €

 

Tsvetkova, Anastasia

Developing the ecosystem for LiB anode material production in Finland

35 000 €

 

Turunen, Kaisa

Mine effluent impacted surface and groundwaters: implications for tracer and hydraulic applications at the mine-site scale

24 415 €

 

Venäläinen, Salla

Pilantuneen ampumaratamaan in situ- kunnostus rikastuhiekan avulla-tieteestä kestävään käytäntöön

25 000 €

III Mine technology, Rock mechanics  (73 000 €)

Aladejare, Adeyemi

Development and application of artificial intelligence (AI) methods in site investigations towards efficient mining engineering designs and practices

25 000 €

 

de Paiva Bueno, Marcos

Estimating the unaxial compressive strenght of rock sample using the new Geopyörä Breakage test

26 000 €

 

Zhang, Zongxian

Investigation of specific rock fracture energy measured in small scale and full-scale experiments

22 000.

IV Enrichment technology, metallurgy  (160 432 €)

Järvinen, Mika

Towards CO2 neutral iron and steelmaking-potential of Ca looping CO2 cature technology with CaO sorbent made from iron and steelmaking slags

30 000  €

 

Luukkanen, Saija

Kuivaerotusmenetelmät rikastuksessa: haasteet ja mahdollisuudet

30 000 €

 

Paasovaara, Nina

Menetelmä mekaanisella rasituksella syntyneiden hiushalkeamien tunnistamiseen ja kohdistamiseen malmikappaleen mineraalien rajapinnoille

28 432 €

Perämäki, Paavo

Hydrometallurgisen menetelmän kehittäminen harvinaisten maametallien (REE) liuotukseen ja talteenottoon allaniittirikasteista

20 000 €

 

Rahmani, Arezoo

Plant-based nanoporous silicon carbide filters for on-site measurements of low metal concentrations in water

28 000 €

 

Sinche Gonzales, Maria

Coarsening the recovery of valuable minerals from primary sources and tailings

24 000 €

 

V. Hydrogeology, Quaternary geology  (48 400 €)

Korkka-Niemi, Kirsti

Kaivosympäristön kokonaisvaltainen 3D hydrogeologinen ja hydrogeokemiallinen rakennemalli – työkalu kaivostoiminnan ympäristövaikutusten arviointiin ja kaivossuunnitteluun

21 400 €

Kultti, Seija

Kosmogeniset isotoopit jäätikköperäisen lohkarekuljetuksen alkuperän ilmentäjänä – potentiaalinen malminetsinnän työkalu

27 000 €

VI Geoinformation (96000 €)

Andersén, Matts

En utökad geologisk utställning vid besökscsentret Meteoria Söderfjärden, med nya banbrytande fynd ur meteoritkratern, samt för uppdatering av en tidslinje och en modell av solsystemet

10 000 €

 

Eklund, Olav

Uppgradering av portalen geologia.fi

 20 000 €

 

Heinonen, Jussi.

Suomen muinaiset tulivuoret-ja muita kallioidemme salaisuuksia

6 000 €

 

Lehtonen, Elina

Geologi-lehden vanhojen numeroiden muuttaminen kirjallisesta muodosta sähköiseen muotoon

2 300 €

 

Seilonen, Mari

Geomakti-Informaatiotutkimusprojekti

10 000 €

VII Geoenergy, geophysics (50 000 €)

Eeva, Salla,Talvikki

Geofysikaalisen aineiston käyttö hydrogeologisten piirteiden kuvaamisessa kaivosympäristöjen 3D rakennemallinnuksessa

24 000 €.

 

Rintamäki, Annukka, Elina

Geological and geophysical constraints on fluid injection induced seismicity related to enhanced geothermal systems

26 000 €