10 november, 2015

Sök om stipendier

K.H. Renlunds stiftelse, understöd för geologi- och miljöprojekt 2019

K.H. Renlunds stiftelse (grundad 1915) lediganslår projektunderstöd sammanlagt c. 700 000 euro. Stiftelsen understöder geologiska forskningsprojekt vars mål är att utnyttja och upptäcka tekniskt och ekonomiskt användbara resurser och vattentillgångar, innovationsverksamhet inom mineralogi och geologi, samt forskning och utvecklingsarbete inom geologiskt inriktade miljöfrågor (ej kongressresor eller rena apparatanskaffningar). Stiftelsen kan i år överväga att beakta mera långsiktiga (fleråriga) satsningar på nya malmletningsmetoder, eller på hållbart bruk  och återanvändning av mineralresurser. Stiftelsen kan även stöda publikationsverksamhet vars avsikt är att öka kännedomen om ovannämnda verksamheter. Stöd av vetenskapliga påbyggnadsarbeten vars teman sammanfaller med Stiftelsens syften kan även komma i fråga.

Ansökningarna görs elektroniskt. Utdelningsbeslut för år 2019 has publicerats.

Länk till ansökningsblankett har stängts

 

Om ansökningen

Ansökningarna kan formuleras fritt men bör innehålla följande punkter:

Obligatoriska punkter i ansökningarna om stipendier från K.H.Renlunds Stiftelse

1. Projektets namn och den ansökta totalsumman
2. projektets målsättning (kort sammanfattning)
3. projektets ledare, arbetsgrupp, partners
4. en kort sammanfattning av arbetsplan och de viktigaste arbetsmomenten + obligatorisk bilaga med detaljerad forskningsplan (max 10 s.)
5. budget
i. löner
ii. övriga utgifter
iii. tidtabell
iv. övriga finansieringskällor
6. rapportering (mellanrapporter för pågående projekt, senast 31.12)
7. förväntad nytta och utnyttjande av resultaten (konsekvensutredning)
8. kontaktuppgifter
Annonser om lediganslagna understöd sänds ut i september/oktober och ansökningarna bör sändas genom elektroniska ansökninslänken senast sen 30. november 2018.

Meddelande om beviljade stipendier kommer den 8. mars, och beviljade medel finns till förfogande efter detta.

Förfrågningar kan riktas till prof. Carl Ehlers, Geologi och mineralogi, Fakulteten för naturvetenskaper och teknik, Åbo Akademi, FI-20500, Åbo. carl.ehlers@khrenlund.fi eller prof. Veli-Pekka Salonen, veli-pekka.salonen@khrenlund.fi