12 november, 2015

Pågående projekt

K.H.Renlunds Stiftelses understöd år 2017

 

I Undersökningar och utredningar av nya eller tidigare kända mineral- eller andra resurstillgångar  (269 500€)

 

Huhta, Anne. ”Vuolukiven mikrorakenteen ja mineralogisten muuttujien vaikutukset vuolukivilajien termisiin ominaisuuksiin”.

7 500 €

 

Immonen, Ninna, “A new approach to mineral exploration in formerly glaciated terrains. Enriched indicator mineral layers in glaciofluvial deposits and their applicability in tracing provenance areas”

30 000 €

 

Junno, Niina, “Seismic properties of ores and structures controlling ore deposits: new insights from data mining and seismic forward modeling”

11 000 €

 

Järvinen, Ville, “Näränkävaaran kerrosintruusio ja komatiitit: petrogenesis ja nikkeli-, kromi-, ja platinapotentiaali”

20 000 €

 

Kozlovskaya, Elena, “XSODEX: Experiment on Sodankylä deep exploration”

15 000 €

 

Kumar, Haresh, ”Influence of ore mineralogy on flotation of fine particles”

22 000 €

 

Kärenlampi, Kimmo. “Otanmäen Nb-Zr-REE esiintymän geologinen alkuperä ja taloudelliset hyödyntämismahdollisuudet”

10 000€.

 

Lahti, Ilkka, ”Katajakankaan-Kontioahon REE-potentialisen alueen geofysikalinen 3D mallinnus”

10 000 €

 

Lehto, Vesa-Pekka. ”Scandiumin talteenotto Kiviniemen ferrogabbrosta kvartsihiekkapohjaisella adsorbentilla”

15 000€.

 

Paulick, Holger, “Hydrothermal alteration of the Kemi layered intrusion”

7 000 €.

 

Peltonen, Petri, ”Timanttietsinnän uusien menetelmien kehittäminen ja käytännön testaus”

15 000 €

 

Rama, Miradje. ”Soklin vermikuliitti ja sen käyttösovellutuksia ravinteiden kierrossa”

22 000€.

  

Rautjärvi, Heli. ”Soklin karbonaattipitoisen rapakalliomalmin prosessimineraloginen tarkastelu ja simulaattorin rakentaminen laboratoriomitan vaahdotuskokeiden tuloksista”

15 000€.

  

Reinikainen, Juha. ”Massatasapainomenetelmien soveltaminen malminetsintään: massatasopainomallinnus litologian muuttumisen ja kullan esiintymisen kuvajina Ilomantsin Hattuvaaran Korvilansuon kultaesiintymässä”

15 000€.

 

Röning, Hilla, ”Metamorfos i Pyhäsalmi-området och dess samband med malm”

22 000 €

 

Sandberg, Esa, ”Natural gold grade precision in different geological environments – nugget and cluster effects”

10 000 €

 

Sundblad, Krister. ”Ore potential in Svecofennian amphibolites in the Pernå area, SE Finland”

10 000€.

 

Vasilopoulos, Mikael. ”Pyrite geochemistry and thermoelectric properties as vectors towards mineral deposits”

13 000€.

 

 

II Grundvattenundersökningar (94 000 €)

 

Isokangas, Elina, ”Luonnolliset merkkiaineet pohjavesistä riippuvien ekosysteemien karakterisoinnissa ja hallinnassa – väitöstutkimus”

12 000 €

 

Jylhä-Ollila, Maija. ”Tekopohjaveden muodostamisen pitkäaikisvaikutusten selvittäminen luonnon rantaimeytyskohteiden perusteella Suomessa”

22 000€.

 

Marttila, Hannu. Kallio- ja harjupohjavesien vuorovaikutus valuma-alueella pohjoisissa olosuhteissa”.

15 000€.

 

Niinikoski, Paula, ”Viipymän ja reaktionopeuden vaikutus veden laatuun tekopohjaveden tuotannossa, – geokemiallinen ja matemaattinen mallinnus”

15 000 €

 

Rautio, Anne. ”Pohjavesivaikkutteisten luontoarvoltaan korkealle arvotettujen jokisysteemien paikkatietoaineistoihin perustuva geomorfologinen mallintaminen”.

20 000€

 

Skyttä, Pietari. ”Kallioperän rakenteen huomioiminen kalliopinnan korkeusmallien interpoloinnissa ja hyödyntämisessä pohjavesialueilla”.

10 000€.

  

III Miljöforskning och miljövårdsåtgärder (359 000 €)

 

Beucher, Amelie, ”Developing a systematic approach for the detailed mapping and classification of boreal acid sulfate soils”

20 000 €

 

Boman, Anton. ”Detailed predictive mapping of the acidifying potential for acid sulfate soils using electromagnetic induction surveys and spatial modelling techniques”.

20 000€

 

Gehör, Seppo, ”Geopolymeeripohjaiset tiivistysrakenteet kaivosinfrarakentamisessa-materiaalien optimointi ja ominaisuudet”

30 000 €.

 

Hartikainen, Helinä. ”Modifioidut luonnonaineet resurssiviisaassa kaivosvesien käsittelyssä (MoLuRes 2)”

20 000 €

 

Högfors-Rönnholm, Eva, Assessment of processes and environmental consequences during the development of sulphidic dredge spoils into acid sulfate soils”

20 000 €

 

Ilmavirta, Ilkka, “Turve, Kaivannaisjätteiden tiivistysrakenteena – turvetiivisteiden laadunhallinta ja-varmistus”

20 000

 

Järvinen, Mika. ”Recovery and recycling of valuable minerals from industrial waste by selective dissolution-experiments and modelling”

30 000€.

 

Kiventerä, Jenni, ”Sulfidipitoisten rikastushiekkojen hyödyntäminen geopolymeerien raaka-aineena”

20 000 €

 

Korkka-Niemi, Kirsti. ”Pohjavesiriippuvaisten ekosysteemien tunnistaminen ja karakterisointi miehittämättömällä lentoalustalla suoritettavalla infra- ja ortokuvauksella”

20 000 €.

 

Leiviskä, Tiina. Vanadiinin poistaminen kaivosvesistä ja saastuneista luonnonvesistä geologisilla materiaalilla (GEOVANA)”

25 000 €.

 

Luukkanen, Saija, ”USEFULWASTE: evaluation of technologies to extract market products from mine waste and add value to tailing by transforming an inert material to the environment”.

30 000 €

 

Mattbäck, Stefan, ”Finnish acid sulfate soil land systems”

22 000 €

 

Prokkola, Hanna, ”Kaivosympäristön rikin uusi hallinta, hyötykäyttö, jatkohakemus”

20 000 €

 

Sinche Gonzales, Maria, ”Suphate removal from mine and process water by testing new technologies”

15 000 €

 

Tuomela, Anne. ”Sakeutetun rikastushiekan läjittäminen kylmässä ilmastossa”

25 000€.

 

Åberg, Annika. ”3D surficial deposit database and its applications for planning environmentally acceptable exploration and mining in central Lapland.”

22 000€.

 

 

IV Publikationer och geoinformation (10 000 €)

 

Koivisto, Emilia, ”Sovelletun geofysiikan menetelmät malminetsinnässä sekä ympäristö- ja hydrogeologiassa: avoin verkkokurssi”

10 000 €

 

 

V Geologiska/Geofysikaliska grundforskningsprojekt (86 000 €)

 

Aittola, Marko, Developing a muon monitoring system for detection of density gradients in bedrock and layered overburden”

15 000 €

 

Lindqvist, Teemu, ”Understanding 3D fracture networks in bedrock excavations. Kevitsa open pit mine, northern Finland”

10 000 €

 

Luolavirta, Kirsi. ”Magmatic evolution of the Kevitsa igneous complex,northern Finland, and its relation to Ni-Cu-PGE mineralization”

6 000€

 

Männistö, Minna, ”Lapin kultaesiintymien geomikrobiologinen kartoitus”

15 000 €

 

Räisänen, Mika, ”Kiviaineisten geologisten ominaisuuksienvaikutus liikenneväylien rakennekerrosten kestävyyteen”

10 000 €.

 

Rämö, Tapani, ”Critical mineral potential and origin of rapakivi granite-related peraluminuous and peralkaline felsic magmatism in suotheasten Finland”

20 000 €

 

Yang, Shenghong, “Experimental evidence for the role of magma-country rock interaction in the formation of Cu-Ni-PGE sulfide deposits”(

10 000 €

 

Övrigt (35 000 €)

 

Nanogeo Finland Oy, ”Geologisiin mineraaleihin perustuvan kierrätyslannoitteen valmistaminen”

20 000 €

 

Ylinen, Anne, ”Improving yield and loading efficiency in open pit mines with blast simulation software based on 3D physics engines”

15 000 €

 

Pro gradu-priser 2015-2016

 

Helsingfors universitet:

 

Hannu Lammi

Numerical Modelling of Mid-Crustal Flow Applied to Svecofennian Orogeny

Susanna Sova

Biomineralization in domestic pig molars

 

Oulun universitet:

 

Tilda Rantataro

Ympäristön vaikutus pohjasedimenttien kemialliseen koostumukseen ja piilevälajistoon mustaliuske- ja granitoidialueilla Kainuussa

Anne Brandt Johannesen

Orthomagmatic Ni-Cu mineralisation in the Palaeoproterozoic Johan Petersen Intrusive Centre, Ammassalik Intrusive Complex, South-East Greenland

 

Åbo universitet:

 

Tuomas Kauti

Salon seudun kallioperän alueellinen 3D-malli:

rakenteiden kontrollina duktiilit hiertovyöhykkeet ja Svekobaltinen transpressio

Laura Pirilä

Savikerrostumien syntyhistoria, niiden paksuus- ja ominaisuusvaihtelut sekä vaikutukset yhdyskuntatekniikkaan Turun alueella

 

Åbo Akademi:

 

Anna Saukko

Leucosome distribution method and geochemical melt modelling on migmatites in southwestern Finland

Krister Dahlhem    

En utvecklad analysmetod för bestämning av svavelspecies i sediment

 

Aalto universitet:

Lasse Kangas

Hyperspektrisen superjatkumo-lidarin käyttö kiviaineksen tutkimisessa