10 november, 2015

Om stiftelsen

Under hundra år har K.H. Renlunds stiftelse bidragit till malmletning och forskning inom geologi i Finland.

Stadgarna sådana som de tillämpas i dag nämner följande om stiftelsens ändamål:

Stiftelsens ändamål är att bidraga till upptäckandet av malmer och nyttiga mineral samt tekniskt användbara berg- och jordarter ävensom vattentillgångar i Finland, samt såvitt möjligt ge anvisningar som kan befordra deras användning och avsättning.

Detta kan ske:

  • Genom geologiska undersökningar av nya eller gamla fyndigheter av nyttiga mineral, berg- och jordarter, eller vattenresurser.
  • Genom publikations- och annan verksamhet avsedd att väcka allmänt intresse och stöda undervisning i de discipliner som Renlunds Stiftelse avser.
  • Genom stipendier som utdelas åt personer vars verksamhet gangnar Stiftelsens intressen och är förenlig med dess stadgar (här avses en bred skala av verksamheter ”från folkprover till akademiska avhandlingar”.)


Beträffande tolkningen av dessa stadgar gäller följande preciseringar:

  • Med berg och jordarter avses även restprodukter från industriella processer baserade på berg- och jordarter.
  • Till Stiftelsens intresseområden hör även geologiskt relaterade miljöproblem inkluderande sådana som sammanhänger med gruv- och täktverksamhet.
  • Till Stiftelsens intresseområden hör inte problem som har rent biologiska aspekter och inte heller vattenproblematik som saknar geologiska/geokemiska aspekter

Herman Renlund såg in i framtiden

Karl Herman Renlund.Grundaren Herman Renlund växte upp i Gamlakarleby och flyttade i tonåren till Helsingfors för att arbeta som boddräng. Där avancerade han och kunde snart titulera sig järnhandlare. Den växande förmögenheten investerades med framgång i en rad affärsprojekt. Renlund dog rik men barnlös. Han testamenterade större delen av sin egendom till Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne, som stöder dagvård och skolor.

I slutet av 1800-talet hade Renlund även bestämt att grunda en geologisk stiftelse. Det var en framsynt gärning, för beslutet fattades långt innan större malmfynd gjorts och möjligheterna att utveckla gruvdriften i landet skapades. Stiftelsen blev aktiv 1915. Renlund hade redan lämnat jordelivet när geologen Otto Trüstedt upptäckte den stora kopparfyndigheten i Outokumpu i Norra Karelen. Upptäckten markerade Finlands intåg i skaran av betydande gruvländer. Trüstedt arbetade i flera år även som föreståndare för Renlunds bergslaboratorium i stiftelsens regi.

Efter andra världskriget förde stiftelsen i brist på medel en tynande tillvaro för att aktiveras i slutet av 1960-talet. Fram till 1990-talet ökade omfattningen av verksamheten gradvis. Tack vare betydande aktieinnehav i Nokiaaktier hade stiftelsen vid millennieskiftet åter möjlighet att i större skala förverkliga Herman Renlunds vision.

Läs mera i Hundra år av malmdrömmar – K.H. Renlunds stiftelse 1915-2015