27 mars, 2018

Projekt 2018

K.H.Renlunds Stiftelses understöd år 2018

 

I Undersökningar och utredningar av nya eller tidigare kända mineral- eller andra resurstillgångar  (197 500€)

 

Eklund, Olav

Tekniska tillämpningar av Finländsk flakgrafit”

30 000 €

 

Fred, Riikka

”Geochemical modeling of the parental magma for massive type anorthosites and related Ni-Cu ore potential”

5 000 €

 

Immonen, Ninna

“A new approach to mineral exploration in formerly glaciated terrains. Enriched indicator mineral layers in glaciofluvial deposits and their applicability in tracing provenance areas”

25 000 €

 

Järvinen, Ville

“Näränkävaaran alueen mafisten-ultramafisten magmaattisten muodostumien Ni-Cu-PGE malmipotentiaalin selvittely”

20 000 €

 

Karinen, Tuomo

”Novel interpretation of the V-Fe-Ti oxide mineralization in the Mustavaara deposit

18 000 €

 

Kiventerä Jenni

Sulfidipitoisten rikastushiekkojen hyödyntäminen geopolymeerien raaka-aineena”

22 000 €

 

Kärenlampi, Kimmo

“Genesis and utilization of the Otanmäki REE mineralization in central Finland”

8 500 €

 

Luolavirta, Kirsi

”Isotope and trace-element systematic of minerals in Finnish layered intrusions with special emphasis on the origin and exploration of reef-type PGE mineralization”

10 000 €

 

Ranta, Jukka-Pekka

Rompas-Rajapalot Au system: a study of distribution and textural setting of gold within the mineralized system”

15 000 €

 

Sarala, Pertti

Maaperämuotojen ja rakenteiden LIDAR-pohjainen tulkinta malminetsinnän tukena Keski-Lapin jäänjakajavyöhykkeessä”

20 000 €

 

Sundblad, Krister

”Ore potential in Svecofennian amphibolites in the Pernå area, SE Finland”

10 000 €

 

Valkama, Jorma

”Korukivitutkimus Sodankylän Kaitaselässä – Suomen ensimmäinen kalsedonikalliolöydös”

10 000 €

 

Vasilopoulos, Mikael

”Pyrite geochemistry and thermoelectric properties as vectors towards mineral deposits”

4 000 €

 

 

 

II Grundvattenundersökningar (62 000 €)

 

Jylhä-Ollila, Maija

”Tekopohjaveden muodostamisen pitkäaikaisvaikutusten selvittäminen luonnon rantaimeytyskohteiden perusteella Suomessa”

22 000 €

 

Marttila, Hannu

Kallio- ja harjupohjavesien vuorovaikutus valuma-alueella pohjoisissa olosuhteissa”

15 000 €

 

Rahmani, Arezoo

New on-site method for analysis of very low metal concentrations in water for mineral exploration and environmental monitoring”

15 000 €

 

Skyttä, Pietari

”Kallioperän rakenteen huomioiminen kalliopinnan korkeusmallien interpoloinnissa ja hyödyntämisessä pohjavesialueilla”

10 000 €

  

III Miljöforskning och miljövårdsåtgärder (206 000 €)

 

Högfors-Rönnholm, Eva

Geochemical and microbiological evaluation of long-term subsurface precision chemical treatments of acid sulfate soils”

10 000 €

 

 

Isteri, Visa

”Mineraalijätteistä sulfaattia ja raskasmetalleja sitovaa sementtiä”

22 000 €

 

Kehusmaa, Karoliina,

Kaivosvesikuormituksen aiheuttaman pysyvän kerrostuneisuuden kehittyminen ja vaikutukset havumetsävyöhykkeen järvissä”

20 000 €

 

Koskinen, Juha

Kuonapohjainen geopolymeerirakenne sulfidisten sivukivien peiterakenteeksi”

25 000 €

 

Kujala, Kauko

”Hardpan-koerakenteen monitorointi ja rakenteen toimivuuden mallintaminen – case Pyhäsalmi”.

20 000 €

 

Mollehuara Canales, Raul

”Applied hydrogeophysics for characterization of tailings storage facilities”

22 000 €

 

Rauhala, Anssi,

Kaukokartoituksen hyödyntäminen kaivosalueiden valvonnassa ja hallinnassa pohjoisilla alueilla”

15 000 €

 

Takaluoma Esther

“Use of Puolankas ironrich kaolinite and Kainuus magnesite raw material for the development of mercury-specific adsorbent for water and sediment treatment. Easy and cost efficient technique for the replacement of mercury in the final concentration step for fine gold”

30 000 €

 

Venäläinen, Salla

“Modifioidut luonnonaineet resurssiviisaassa kaivosvesien käsittelyssä (MoLuRes3)”

20 000 €

 

Åberg, Annika

”3D surficial deposit database and its applications for planning environmentally acceptable exploration and mining in central Lappland.”

22 000 €

 

 

IV Publikationer och geoinformation (50 000 €)

 

Aho, Riitta

”Ajattele kivin – geologian kivikurssi opettajille

10 000 €

 

Andersen, Matts

”Geologisk utställning vid besökscentret Meteoria, slutfasen”

10 000 €

  

Kotilainen, Mia

”Suomi mukaan geotieteiden olymppialaisiin”

10 000 €

 

Nenonen, Jari

”Suomen kansannäytetoiminnan historia ja sen merkitys Suomen kaivosteollisuudelle”

15 000 €

 

Ylänen, Jussi

Lisätyn todellisuuden mahdollisuudet geologiaan liittyvien asioiden opetuksessa”

5 000 €

 

V Processforskning (273 000 €)

Hartman, Robert

“The flotation process using cellulose-based chemicals”

22 000 €

 

Holappa, Lauri

“Kestävä metallien valmistus. Kriittinen kartoitus ja evaluointi metallien valmistusprosesseista lähitulevaisuudessa”

10 000 €

 

Järvinen, Mika

”Enhancement of calcium dissolution from steel making slags by combining slag grinding and calcium extraction process units”

20 000 €

 

Kumar, Haresh

”Influence of ore mineralogy on flotation of fine particles”

22 000 €

 

Lehto, Vesa-Pekka

”Scandiumin talteenotto Kiviniemen ferrogabbrosta kvartsihiekkapohjaisella adsorbentilla”

10 000 €

 

Leiviskä, Tiina

Vanadiinin poistaminen kaivosvesistä ja saastuneista luonnonvesistä geologisilla materiaalilla (GEOVANA)”

20 000 €

 

Luukkanen, Saija

”Kuivaprosessoinnin vaikutus kahden eri tyyppisen malmin rikastusprosessia edeltävässä hienonnuspiirissä”

30 000 €

 

Omodara, Linda

”Innovative and sustainable usage of rare earth minerals in catalytic applications”

22 000 €

 

Prokkola, Hanna

”Tutkitaan biologista rikin pelkistystä, adsorptiota ja saostusta”

30 000 €

 

Rama, Miradje

”Recycling of ammonium and phosphor by using the mineral vermiculite from Sokli”

22 000 €

 

Rautjärvi, Heli

”Taivaljärven malmin prosessimineralogian tarkastelu ja simulaattoreiden rakentaminen laboratoriomitan rikastuskokeiden tuloksista”

10 000 €

 

Ruotanen, Kyösti

Petimateriaalin ja lentotuhkien maa-alkaliaktivointi (MAA) karbonaattipohjaisella petimateriaalilla leijupetiprosessissa”

20 000 €

 

Tanskanen, Pekka

”Extraction of Scandium from silicate structures-EXCAN”

20 000 €

 

Zhang, Zongxian

“Effects of stemming on rock blasting”

15 000 €

VI Grundforskningsprojekt (97 000 €)

 

Halla, Jaana

”Kultaesiintymien indikaattorigranitoidien etsintä Pohjois-Lapin arkeeisilla alueilla, osa III”

10 000 €

 

Hassani, Ehsan

Shallow geothermal energy utilization in Finland. Prepapation of a general guideline for engineers and researchers in use of shallow geothermal resources I Finland”

12 000 €

 

Kumar, Joon Narender

“Continuous dynamic extraction and on line determination of metals from solid samples”

22 000 €

 

Rämö, Tapani

Critical mineral potential and origin of rapakivi granite-related peraluminuous and peralkaline felsic magmatism in southeastern Finland”

15 000 €

 

Valkama, Mira

”Distribution of, and emplacement mechanismsfor, In-rich mineralization in Sarvlaxviken, southern Finland and Pitkäranta, Ladoga Karelia”

5 500 €

 

Ylinen, Anne

”Improving mine operation efficiency with mobile communication – an unseen opportunity?”

20 000 €

 

Zevenhoven, Ron

”The energy efficiency of rock crushing and grinding equipment – revisited”

12 500 €

 

Pro gradu priser 2018

 

 Pristagarna för pro gradu priser publiceras vid ”4th Colloquium of Finnish Geosciences 2018” den 14–15 mars i Åbo