27 mars, 2018

Projekt 2018

K.H.Renlunds Stiftelses understöd år 2018

 

Ifall du har blivit beviljad medel av K.H. Renlund stiftelsen, och du vill lyfta ditt bidrag, vänligen kontakta vetenskapliga ombudsmannen, professor Carl Ehlers, gärna per email: carl.ehlers@khrenlund.fi

 

I Undersökningar och utredningar av nya eller tidigare kända mineral- eller andra resurstillgångar  (197 500€)

 

Eklund, Olav

Tekniska tillämpningar av Finländsk flakgrafit”

30 000 €

 

Fred, Riikka

”Geochemical modeling of the parental magma for massive type anorthosites and related Ni-Cu ore potential”

5 000 €

 

Immonen, Ninna

“A new approach to mineral exploration in formerly glaciated terrains. Enriched indicator mineral layers in glaciofluvial deposits and their applicability in tracing provenance areas”

25 000 €

 

Järvinen, Ville

“Näränkävaaran alueen mafisten-ultramafisten magmaattisten muodostumien Ni-Cu-PGE malmipotentiaalin selvittely”

20 000 €

 

Karinen, Tuomo

”Novel interpretation of the V-Fe-Ti oxide mineralization in the Mustavaara deposit

18 000 €

 

Kiventerä Jenni

Sulfidipitoisten rikastushiekkojen hyödyntäminen geopolymeerien raaka-aineena”

22 000 €

 

Kärenlampi, Kimmo

“Genesis and utilization of the Otanmäki REE mineralization in central Finland”

8 500 €

 

Luolavirta, Kirsi

”Isotope and trace-element systematic of minerals in Finnish layered intrusions with special emphasis on the origin and exploration of reef-type PGE mineralization”

10 000 €

 

Ranta, Jukka-Pekka

Rompas-Rajapalot Au system: a study of distribution and textural setting of gold within the mineralized system”

15 000 €

 

Sarala, Pertti

Maaperämuotojen ja rakenteiden LIDAR-pohjainen tulkinta malminetsinnän tukena Keski-Lapin jäänjakajavyöhykkeessä”

20 000 €

 

Sundblad, Krister

”Ore potential in Svecofennian amphibolites in the Pernå area, SE Finland”

10 000 €

 

Valkama, Jorma

”Korukivitutkimus Sodankylän Kaitaselässä – Suomen ensimmäinen kalsedonikalliolöydös”

10 000 €

 

Vasilopoulos, Mikael

”Pyrite geochemistry and thermoelectric properties as vectors towards mineral deposits”

4 000 €

 

 

 

II Grundvattenundersökningar (62 000 €)

 

Jylhä-Ollila, Maija

”Tekopohjaveden muodostamisen pitkäaikaisvaikutusten selvittäminen luonnon rantaimeytyskohteiden perusteella Suomessa”

22 000 €

 

Marttila, Hannu

Kallio- ja harjupohjavesien vuorovaikutus valuma-alueella pohjoisissa olosuhteissa”

15 000 €

 

Rahmani, Arezoo

New on-site method for analysis of very low metal concentrations in water for mineral exploration and environmental monitoring”

15 000 €

 

Skyttä, Pietari

”Kallioperän rakenteen huomioiminen kalliopinnan korkeusmallien interpoloinnissa ja hyödyntämisessä pohjavesialueilla”

10 000 €

  

III Miljöforskning och miljövårdsåtgärder (206 000 €)

 

Högfors-Rönnholm, Eva

Geochemical and microbiological evaluation of long-term subsurface precision chemical treatments of acid sulfate soils”

10 000 €

 

 

Isteri, Visa

”Mineraalijätteistä sulfaattia ja raskasmetalleja sitovaa sementtiä”

22 000 €

 

Kehusmaa, Karoliina,

Kaivosvesikuormituksen aiheuttaman pysyvän kerrostuneisuuden kehittyminen ja vaikutukset havumetsävyöhykkeen järvissä”

20 000 €

 

Koskinen, Juha

Kuonapohjainen geopolymeerirakenne sulfidisten sivukivien peiterakenteeksi”

25 000 €

 

Kujala, Kauko

”Hardpan-koerakenteen monitorointi ja rakenteen toimivuuden mallintaminen – case Pyhäsalmi”.

20 000 €

 

Mollehuara Canales, Raul

”Applied hydrogeophysics for characterization of tailings storage facilities”

22 000 €

 

Rauhala, Anssi,

Kaukokartoituksen hyödyntäminen kaivosalueiden valvonnassa ja hallinnassa pohjoisilla alueilla”

15 000 €

 

Takaluoma Esther

“Use of Puolankas ironrich kaolinite and Kainuus magnesite raw material for the development of mercury-specific adsorbent for water and sediment treatment. Easy and cost efficient technique for the replacement of mercury in the final concentration step for fine gold”

30 000 €

 

Venäläinen, Salla

“Modifioidut luonnonaineet resurssiviisaassa kaivosvesien käsittelyssä (MoLuRes3)”

20 000 €

 

Åberg, Annika

”3D surficial deposit database and its applications for planning environmentally acceptable exploration and mining in central Lappland.”

22 000 €

 

 

IV Publikationer och geoinformation (50 000 €)

 

Aho, Riitta

”Ajattele kivin – geologian kivikurssi opettajille

10 000 €

 

Andersen, Matts

”Geologisk utställning vid besökscentret Meteoria, slutfasen”

10 000 €

  

Kotilainen, Mia

”Suomi mukaan geotieteiden olymppialaisiin”

10 000 €

 

Nenonen, Jari

”Suomen kansannäytetoiminnan historia ja sen merkitys Suomen kaivosteollisuudelle”

15 000 €

 

Ylänen, Jussi

Lisätyn todellisuuden mahdollisuudet geologiaan liittyvien asioiden opetuksessa”

5 000 €

 

V Processforskning (273 000 €)

Hartman, Robert

“The flotation process using cellulose-based chemicals”

22 000 €

 

Holappa, Lauri

“Kestävä metallien valmistus. Kriittinen kartoitus ja evaluointi metallien valmistusprosesseista lähitulevaisuudessa”

10 000 €

 

Järvinen, Mika

”Enhancement of calcium dissolution from steel making slags by combining slag grinding and calcium extraction process units”

20 000 €

 

Kumar, Haresh

”Influence of ore mineralogy on flotation of fine particles”

22 000 €

 

Lehto, Vesa-Pekka

”Scandiumin talteenotto Kiviniemen ferrogabbrosta kvartsihiekkapohjaisella adsorbentilla”

10 000 €

 

Leiviskä, Tiina

Vanadiinin poistaminen kaivosvesistä ja saastuneista luonnonvesistä geologisilla materiaalilla (GEOVANA)”

20 000 €

 

Luukkanen, Saija

”Kuivaprosessoinnin vaikutus kahden eri tyyppisen malmin rikastusprosessia edeltävässä hienonnuspiirissä”

30 000 €

 

Omodara, Linda

”Innovative and sustainable usage of rare earth minerals in catalytic applications”

22 000 €

 

Prokkola, Hanna

”Tutkitaan biologista rikin pelkistystä, adsorptiota ja saostusta”

30 000 €

 

Rama, Miradje

”Recycling of ammonium and phosphor by using the mineral vermiculite from Sokli”

22 000 €

 

Rautjärvi, Heli

”Taivaljärven malmin prosessimineralogian tarkastelu ja simulaattoreiden rakentaminen laboratoriomitan rikastuskokeiden tuloksista”

10 000 €

 

Ruotanen, Kyösti

Petimateriaalin ja lentotuhkien maa-alkaliaktivointi (MAA) karbonaattipohjaisella petimateriaalilla leijupetiprosessissa”

20 000 €

 

Tanskanen, Pekka

”Extraction of Scandium from silicate structures-EXCAN”

20 000 €

 

Zhang, Zongxian

“Effects of stemming on rock blasting”

15 000 €

VI Grundforskningsprojekt (97 000 €)

 

Halla, Jaana

”Kultaesiintymien indikaattorigranitoidien etsintä Pohjois-Lapin arkeeisilla alueilla, osa III”

10 000 €

 

Hassani, Ehsan

Shallow geothermal energy utilization in Finland. Prepapation of a general guideline for engineers and researchers in use of shallow geothermal resources I Finland”

12 000 €

 

Kumar, Joon Narender

“Continuous dynamic extraction and on line determination of metals from solid samples”

22 000 €

 

Rämö, Tapani

Critical mineral potential and origin of rapakivi granite-related peraluminuous and peralkaline felsic magmatism in southeastern Finland”

15 000 €

 

Valkama, Mira

”Distribution of, and emplacement mechanismsfor, In-rich mineralization in Sarvlaxviken, southern Finland and Pitkäranta, Ladoga Karelia”

5 500 €

 

Ylinen, Anne

”Improving mine operation efficiency with mobile communication – an unseen opportunity?”

20 000 €

 

Zevenhoven, Ron

”The energy efficiency of rock crushing and grinding equipment – revisited”

12 500 €

 

Pro gradu priser 2018

 

 Pristagarna för pro gradu priser publiceras vid ”4th Colloquium of Finnish Geosciences 2018” den 14–15 mars i Åbo